Testy na celiakii?

Nové technologie a diagnostické metody nám umožňují zkvalitňovat diagnostiku celiakie. Jednoduchým a moderním způsob diagnostiky celiakie je genetický test prováděný naší laboratoří.

Patogeneze celiakie

Intestinální enteropatie je u celiakie způsobována kombinací genetických faktorů a faktorů prostředí. Z faktorů prostředí je nejdůležitější gluten. Z genetických faktorů je nejdůležitější HLA systém a některé další geny. Současné genetické studie využívající DNA čipy potvrdily, že HLA systém je nejdůležitějším genetickým faktorem.

Největší množství pacientů trpících celiakií nese variantu HLA-DQ2 a většina zbylých pacientů pak nese alelu HLA-DQ8 nebo HLA-DRB1*04.

Uvedené HLA alely predisponují pacienty k celiakii tím, že preferenčně prezentují peptidy z glutenu helprovým T buňkám označovaným jako CD4 v lamina propria tenkého střeva. Tyto T buňky se po rozpoznání glutenových peptidů aktivují a produkují mnoho různých cytokinů, z nichž převažuje interferon gama. Tím se vyvolává kaskáda zánětlivých reakcí ve střevní stěně, což vede k drobným lézím tenkého střeva. Gluten z potravy obsahuje velké množství epitopů, rozpoznávaných T buňkami a tyto epitopy obsahují velké množství aminokyselin prolinu a glutaminu. Právě vysoký podíl prolinu způsobuje, že tyto peptidy jsou rezistentní na štěpení žaludečními, pankreatickými i intestinálními proteázami. Potrava bohatá na gluten pak zvyšuje množství těchto imunoreaktivních epitopů v tenkém střevě.

Současně některé glutaminy z glutenových peptidů jsou katalyticky deaminovány enzymem transglutaminázou 2 a tato deaminace posiluje jejich imunogennost tím, že se lépe vážou na vazebná místa uvedených HLA proteinů.

Zatímco odpověď na gluten zprostředkovaná HLA systémem je dobře prostudována, existují ještě některé nezodpovězené otázky.

  • Gluten přijímaný v potravě zvyšuje propustnost stěny tenkého střeva. Zdá se, že zvýšená propustnost je dána zvýšením exprese proteinu zonulinu, což může být způsobeno vylučováním cytokinů aktivovanými T buňkami CD4.
  • Gluten vede k vyšší produkci interleukinu 15 v lamina propria i v epitelu tenkého střeva. To vede ke změnám v expresích dalších genů, čehož následkem je zabíjení střevních buněk lymfocyty.
  • Konzumace glutenu vede k produkci protilátek proti transglutamináze 2.